18.10.2021 r. – Komisja Edukacji i Nauki

Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 18 października 2021 roku o godz. 12.30. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym – zgodnie z art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568).  

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian