19.04.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 208 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok w działach: 150 – przetwórstwo przemysłowe, 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa.
  2. Informacja na temat stopnia realizacji inwestycji na drogach krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Analiza kosztów realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017.
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian