19.06.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 215 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Realizacja zadań w zakresie I grupy Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020.
  2. Prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.
  3. Wypracowanie propozycji do nowej Strategii Rozwoju Województwa w zakresie transportu drogowego i kolejowego oraz kultury jako czynnika rozwoju województwa.
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Informacje

Rejestr zmian