19.10.2021 r. – Komisja Rewizyjna

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 19.10.2021 r. o godz. 13:30. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym – zgodnie z art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 1842 z późn.zmn.).  

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  1. Analiza sprawozdań finansowych wybranych spółek Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  2. Przyjęcie wniosków z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian