Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2017 Oferta z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu: 13.10.2017 r.) złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorskie Oddział Regionalny Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.10.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI – 50/2017 Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2017 roku, poz.1579) dotyczącego zadania pn. „Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych”. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Karta informacyjna 699/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Karta informacyjna 698/2017 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1907/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1906/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Klamry o długości 0,386 km Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1905/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 470 obręb Grębocin – zjazd na drogę krajową nr 15 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1904/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn – odcinek od drogi powiatowej nr 1031C Wierzchucin – Wierzchlas do drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1903/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1902/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1901/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1900/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz z załącznikami dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1899/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1898/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 40/1897/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 40/1896/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 40/1894/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17) Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 511 512 »