Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta Informacyjna 1165/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Karta Informacyjna 1164/2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/676/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/733/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/675/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty w zakresie części VIII (Pakiet H) oraz odrzucenia oferty i unieważnienia w zakresie części VI (Pakiet F) postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/674/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/673/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/672/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/671/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany wszystkim beneficjentom poza JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-185/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/670/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/669/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania: 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Inteligentne systemy transportowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP. 03.05.02-IZ.00-04-153/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/668/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/667/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/666/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
« 1 2 3 643 644 »