Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 27.10.2016 Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy na potrzeby funkcjonowania jednostek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Karta informacyjna 379/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Karta informacyjna 378/2016 Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrowa Wielka 369A, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, prowadzonej przez Szymona Frischke. Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno–budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi mającymi na celu dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010, z dnia 12 lutego 2010 r., które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.272.26.2016 (link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/dostosowanie-do-wymogow-przepisow-przeciwpozarowych-budynku-internatu-okregowego-osrodka-doksztalcania-zawodowego-przy-ul-oplawiec-160-w-bydgoszczy-zgodnie-z-obowiazkami-nalozonymi-w-postanowieniu-k-2/) Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 uchwała Nr 41/1635/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 ZARZĄDZENIE NR 62/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego utworzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1631/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1630/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Przestrzeń Przyrody Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Konkurs na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1629/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Publikacja pt. „Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1628/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1627/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1626/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1625/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na organizację usługi hotelowo-gastronomicznej, wynajem sal szkoleniowych oraz przewozu dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1624/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla trzech grup pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1623/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 273 274 »