Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2019 Sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Uchwała Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 uchwała Nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Uchwała Nr 16/646/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 16/646/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Uchwała Nr 1/S/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Dyspozycja uruchomienia środków Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Dyspozycja refundacji za lata ubiegłe Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok Szczegóły