Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/733/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Uchwała Nr 1/S/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Uchwała Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 uchwała Nr 12/464/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 uchwała Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 uchwała Nr 12/456/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania o udzielonych w 2017 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 uchwała Nr 12/455/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Uchwała Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 8/256/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 6/140/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sprawozdania za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Uchwała Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły