Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2016 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Uchwała NR 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 uchwała Nr 13/413/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 uchwała Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 uchwała Nr 12/359/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2016 uchwała Nr 12/358/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania o udzielonych w 2015 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druk dyspozycji uruchomienia środków finansowych Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Rachunek bankowy dla opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Rachunek bankowy dla opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz podstawowych rachunków bankowych dla opłat za korzystanie ze środowiska Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz rachunków bankowych dla opłat produktowych i depozytowych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz podstawowych rachunków bankowych w Urzędzie Marszałkowskim Szczegóły