Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Uchwała Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Dyspozycja uruchomienia środków Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Dyspozycja refundacji za lata ubiegłe Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Uchwała Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 uchwała Nr 12/457/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 uchwała Nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 uchwała Nr 12/455/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania o udzielonych w 2018 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 uchwała Nr 12/454/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 7/237/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Uchwała Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Szczegóły