Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stałego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu K-5077 Więcławice na dz. nr 9 obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów śr/c na dz. nr: 16/4, 18/6, 21/1, 21/4, 440, 94/3, 308, 190/10, 190/11, 209/2, 147/7, 245/9 obręb Przyłęki oraz dz. nr 1958/2 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 18/CP/2019 w dniu 17 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr: 950/15, 959/2, 959/6, 959/10, 959/11, 954 i 958 obręb Łochowo, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/CP/2019 w dniu 14 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 1002/2, 1002/1, 867/2, 869/6, 868/2, 869/8 położonych w Żninie. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/TZ/2019 w dniu 10 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na dz. nr 463 obręb 4.0001 położonej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim, gmina Kamień Krajeński. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/TZ/2019 w dniu 10 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. Budowa linii SN-15 kV (LPN) na odcinku PT Karczyn – Granica ERD5 w ramach modernizacji linii – odcinek na terenie zamkniętym, polegającej na budowie stacji transformatorowych słupowych (STS), budowie stacji transformatorowej wnętrzowej (STW), budowie linii kablowej SN-15 kV (sieć), budowie linii napowietrznej SN-15 kV (sieć), budowie linii kablowych nn-0,4 kV (przyłącza) na dz. nr 258 obręb 0005 Czołowo, gmina Radziejów oraz na dz. nr: 263/2, 263/3, 263/5, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11, 263/12, 263/13 obręb 0006 Chełmce; 15 obręb 0010 Głębokie; 175/14, 175/15, 175/16, 175/17, 175/19, 175/20, 175/21, 175/22, 175/23, 175/24, 175/25, 175/26, 175/28 obręb 0002 Bachorce; 170/1, 170/2, 170/5 i część dz. nr 170/4 obręb 0030 Piecki; 63, 133, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 obręb 0047 Wróble; 94 i część dz. nr 117/2 obręb 0016 Karczyn, gmina Kruszwica. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Obwieszczenie nr o wydaniu postanowienia nr 16/CP/2019 w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4 kV na dz. nr: 22/10, 22/7, 93, 92/3, 22/6, 40, 92/4, 97 obręb 255 przy ul. Fordońskiej i ul. Traktorzystów w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 15/CP/2019 w dniu 7 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz demontażu linii nn 0,4 kV na dz. nr: 45, 52/5, 53, 61, 62/3, 63, 64, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2 obręb Wszedzień, gmina Mogilno. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/CP/2019 w dniu 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90mm wraz z przyłączem gazu dn32mm dla zasilania dz. nr 46/6 w Koronowie – realizacja inwestycji na dz. nr: 1127/7, 1128, 1096 obręb m. Koronowo. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/CP/2019 w dniu 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Kiełpin na dz. nr: 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617, 618, 632, 633, 775, 616/2 obręb Kiełpin, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, druku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – karty informacyjne o środowisku Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zapytanie ofertowe na usługę analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych europejskiego znaczenia (Konwencji AGN) oraz charakterystyki towarowych jednostek pływających po polskich rzekach i kanałach, w tym jednostek przystosowanych do zróżnicowanych warunków nawigacyjnych. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia obejmującego wykonanie opracowania pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Raport z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 za okres IV kwartał 2016 r. – 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisany Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 SPROSTOWANIE – Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku Szczegóły