Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Karta informacyjna 732/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Karta informacyjna 729/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Karta informacyjna 728/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2017 Karta informacyjna 722/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2017 Karta informacyjna 724/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2017 Karta informacyjna 723/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2017 Karta informacyjna 718/2017 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 44, obręb ewidencyjny Szarlej, służącej do wprowadzania do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 719/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 721/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 720/2017 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 PRS, Kałdus 16, 86-200 Chełmno Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 717/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 716/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 682/2017 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.1.2017 dla Pana Lecha Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski, Kałdus 16, 86-200 Chełmno, stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.85.2014.SN na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych – pochodnych węglowodorów zawierających tlen, tj. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowaną w m. Kałdus, gm. Chełmno Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 715/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2017 Karta informacyjna 714/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Karta informacyjna 710/2017 Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Łabiszyn na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Noteć w km 116+410 rurociągu kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci na terenie działek o numerach ewid.: 470/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/8, 455/1, 515, 514, 456/1, 468/7 w miejscowości Łabiszyn, gmina Łabiszyn w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II”. Szczegóły