Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 518/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 520/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 519/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 517/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 516/2017 Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług szkoleniowych przez trzech prelegentów w ramach czterech dwudniowych prelekcji wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego (usługi edukacyjne) dla „Zielonych Edukatorów” i innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: (Tematyka szkolenia): nowoczesne metody prowadzenia edukacji przyrodniczej; edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych, edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży, edukacja ekologiczna dla osób niepełnosprawnych, wykorzystanie edukacji ekologicznej w internecie, innowacyjne metody szkolenia edukatorów przyrodniczych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2017 Karta informacyjna 491/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2017 Karta informacyjna 495/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2017 Karta informacyjna 494/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2017 Karta informacyjna 493/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2017 Karta informacyjna 492/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2017 Karta informacyjna 490/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2017 Karta informacyjna 484/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2017 Karta informacyjna 487/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.07.2017 Karta informacyjna 485/2017 Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pani Marii Ćwiertnia prowadzącej Gospodarstwo Rolne w Broniewie, na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr 303/1, obręb ewid. Broniewo, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gospodarstwa do rowu melioracyjnego ZS-1 (działka nr 263/2 i 74/1 obręb ewid. Broniewo). Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.14.2015.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.13.2015.AK – umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki i wygaszenie pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2009 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/13/08. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 483/2017 Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Beta prowadzącego Gospodarstwo Rolne, Zdzisławin 8, 87-865 Izbica Kujawska, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Schmidta w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku eksploatacji Fermy Drobiu w miejscowości Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska. Szczegóły