Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów przykanalików kanalizacji deszczowej oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi w ramach realizacji budowy Obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi DK-15 i DK-25. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta informacyjna 460/2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek NOVAGO Żnin Sp. z o. o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 168, 169/1, 170 i 173/1, obręb Wawrzynki oraz wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2013 r., znak: ŚG-IV.7322.70.2013. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta informacyjna 462/2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Karoliny Dulęby prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Ośrodek Jeździecko-Hodowlano-Hipoterapeutyczny OJHH Clinica Hippotherapeutica Karoliona Dulęba, Zamość ul. Wielorybia 11, 89-200 Szubin reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Świst-Grodowską, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci, budynku stajni z ujeżdżalnią i zapleczem socjalnym, na działce nr ewidencyjny 226/6 obręb Zamość, gmina Szubin. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Karta informacyjna 461/2017 Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny MODLICA-LISEWO od km 0+000 do 8+330, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie” oraz wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10.02.2017 r., znak: RŚ VI.7322.1.94.2016.MC. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Karta informacyjna 459/2017 Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.85.2014.SN, na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych – pochodnych węglowodorów zawierających tlen, tj. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowaną w m. Kaudus, gm. Chełmno. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Karta informacyjna 438/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Karta informacyjna 452/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Karta informacyjna 452/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Karta informacyjna 454/2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA) we Włocławku do urządzeń kanalizacyjnych należących do ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 451/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 437/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 442/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 443/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 450/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 449/2017 Szczegóły