Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 448/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 447/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 444/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 445/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 446/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 441/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 439/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 421/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Karta informacyjna 440/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 426/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 425/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 424/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 423/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 422/2017 Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla SOLBET Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim na wydobywanie żwiru, piasku i pospółki z koryta rzeki Wisły w rejonie Solca Kujawskiego, na odcinku od km 759+550 do km 759+850 (działka nr 303, obręb ewidencyjny Toporzysko) oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.01.2013 r., znak: ŚG-IV.ab.7322.99.2011.2012. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2017 Karta informacyjna 420/2017 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AMK, udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2017 Karta informacyjna 416/2017 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 dla osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Priorytetu 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, Celu szczegółowego: Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej w regionie, Schematu: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2017 Karta informacyjna 419/2017 Szczegóły