Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Karta informacyjna 379/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Karta informacyjna 378/2016 Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrowa Wielka 369A, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, prowadzonej przez Szymona Frischke. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Karta informacyjna 377/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Karta informacyjna 376/2016 Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziorna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów budowlanych – kanałów kablowych projektowanych na działkach nr 200/22 i 284/27 obręb ewid. 0007 Murowaniec, na terenie stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód; wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych i wód drenażowych pochodzących z terenu stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 262/9 obręb ewid. 0007 Murowaniec; wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2012 r., znak: ŚG-IV.7322.52.2012.AB. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Karta informacyjna 375/2016 Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.10.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.133.2016 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie przebudowy obiektów mostowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 541 częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok. 55+328 do km 72+775”. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.10.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.136.2016 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów infiltracyjnych chłonnych, zbiornika infiltracyjnego, wylotów brzegowych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkry w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do 72+775”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Karta informacyjna 374/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Karta informacyjna 373/2016 Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu na wykonanie urządzeń wodnych tj., studni zastępczych nr 7b, 8c, 14c, 17c zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2016 Karta informacyjna 372/2016 Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 371/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 370/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 369/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 368/2016 Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Informacja o wydanej decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.36.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym dla „KOM-ROL” Kobylniki Spółka z o.o. na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Szarlej, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły