Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2016 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Karta informacyjna 206/2016 Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy i instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, na potrzeby prowadzonego z urzędu postępowania o zamknięcie składowiska odpadów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta informacyjna 209/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta informacyjna 208/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Karta informacyjna 203/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Kujawskiego, Pani Marii Kujawskiej, Pana Piotra Kujawskiego, wspólników spółki cywilnej – Małe Elektrownie Wodne S.C. Jerzy Maria Piotr Kujawscy, ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowy obiektu energetyki wodnej w związku z planowaną modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii, przekazany do tutejszego organu Pismem Starosty Żnińskiego z dnia 15.06.2016 r., znak: OŚ.6341.4.2.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 204/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów ścieków opadowych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, studni chłonnych, nieszczelnych rowów przydrożnych, przepustów na rowach przydrożnych, rowów melioracyjnych, przepustów na rowach melioracyjnych, drenaży i kanałów melioracyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków opadowych do wód i do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 202/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 196/2016 Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla EDF Gaz Toruń Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na eksploatację instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 161/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 195/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 194/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Karta informacyjna 162/2016 Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych a wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odcinek nr 7: Jaroszewo – granica województwa km 0+000 – 25+097”. Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja, znak: ŚG-IV.7222.91.2014.AK – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.AK, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.87.2014.AK wydanego dla Gospodarstwa Rolnego Pana Marcina Krulikowskiego w związku z eksploatacją instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Borucin 31, gmina Osięciny Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Karta informacyjna 160/2016 Szczegóły