Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 15/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 14/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 13/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 12/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 11/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 10/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 9/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 8/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 7/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 6/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 5/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 4/2016 Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji). Szczegóły