Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/307/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/304/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/312/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/313/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/314/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Włocławka Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia w województwie kujawsko-pomorskim – 2016 Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/320/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/319/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/318/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/317/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/316/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/315/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Artykuł 26.11.2015 protokół Nr XIII/15 z XIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 października 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/291/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/292/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 roku Szczegóły