Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 11.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE KONTROLI W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 41/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE EDUKACJI I POLITYKI EKOLOGICZNEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 40/2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 uchwała Nr 26/1292/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 uchwała Nr 26/1291/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 uchwała Nr 26/1290/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, składanego w trybie pozakonkursowym Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 uchwała Nr 26/1289/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 uchwała Nr 26/1288/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 uchwała Nr 26/1287/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1286/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1285/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1284/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1283/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1282/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1281/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1280/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Zakup ambulansu medycznego typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1279/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie, 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1278/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1277/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1276/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w m. Ostrowo w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 uchwała Nr 26/1275/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu Szczegóły