Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/386/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/385/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/384/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/383/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19) Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/382/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2019” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/381/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/380/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/379/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/378/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: inwestycje w infrastrukturę Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/377/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/376/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/375/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Przygoda kusi-do wioseł głusi” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/374/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/373/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/372/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/371/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/370/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/368/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/367/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2020 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły