Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1978/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-50P/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1977/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1976/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-037/16 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1975/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1974/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1973/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1972/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1971/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1970/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1969/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli Nr naboru LGD 4/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1968/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” Nr naboru LGD 6/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1967/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1966/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje zmierzające do zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1965/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1964/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 39/1918/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 68/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1963/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1962/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Żnińskie symbole Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1961/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Aktualizacja tablic informacyjnych na kujawsko-pomorskim odcinku szlaku Camino Polaco” Szczegóły