Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2018 uchwała Nr 1/4/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 uchwała Nr 1/3/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 uchwała Nr 1/2/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 uchwała Nr 1/1/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 67/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia procedury wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych – kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67/2018 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2132/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2131/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2130/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2129/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2128/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2127/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2126/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.010-IZ.00-04-181/18 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2125/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 uchwała Nr 44/2124/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.11.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 70/2018 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2123/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2122/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2121/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18) Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2120/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2119/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły