Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1968/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” Nr naboru LGD 6/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1967/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1966/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje zmierzające do zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1965/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1964/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 39/1918/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 68/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1963/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1962/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Żnińskie symbole Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1961/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Aktualizacja tablic informacyjnych na kujawsko-pomorskim odcinku szlaku Camino Polaco” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1960/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój kompetencji pracowników branży turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1959/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1958/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1957/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1956/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1955/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Agnieszki Brzezińskiej, bez przeprowadzania konkursu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1954/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1953/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1952/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1951/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-167/18 Szczegóły