Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/181/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/180/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/179/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/177/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/176/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2018 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/175/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/174/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu na sprzedaż aktywów trwałych w trybie negocjacji Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/173/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/172/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/171/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/169/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/168/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/167/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/166/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji mienia i udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/165/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/164/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup aparatu do magnetoterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/163/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla PBW, zakup gablot dla Muzeum Oświaty” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/162/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły