Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/178/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie Pakietu A Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/177/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2019, nr 4/2019 i nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/176/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 10/2019 i nr 16/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/175/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/174/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/173/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/171/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia i przebudowa wyposażenia abonenckiej stacji trafo – GSZ 15 kV” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/170/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/169/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 uchwała Nr 6/168/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowego regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/167/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/166/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/165/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 18/2019 i 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/164/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Razem dla zdrowia – propagowanie kultury fizycznej wśród seniorów 60+ Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/163/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania za realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina ponad wszystko” Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/162/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2019 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 uchwała Nr 6/161/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową ulicy Skandynawskiej wraz z budową łącznika do ul. Wiślanej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 10/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 uchwała Nr 5/160/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły