Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 12.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI E-PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 65/2018 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1852/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-49P/17 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1851/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1850/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1849/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1848/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1847/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. X Międzynarodowe Bałtyckie Triennale Medali – 100. rocznica odzyskania niepodległości przez kraje bałtyckie, Unia Bałtycka Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 uchwała Nr 38/1846/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1845/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla naboru Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1843/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1842/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1841/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1840/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1839/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w formie ścieżki edukacyjnej przy Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1838/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1837/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Świat filmu w świecie słowa” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1836/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Nowy Twitter – warsztaty edukacyjne przeciwdziałające zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1835/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1834/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km Szczegóły