Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/101/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/99/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/98/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/97/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/96/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/95/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/93/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Brzozowej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Paterku Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/92/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Smołowej w Piotrkowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/125/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/91/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/90/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/89/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/88/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Informacja i promocja RPO WK-P na 2018 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/87/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje zmierzające do zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18) Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/86/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” Nr naboru LGD 3/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18) Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących dziedzin: Uzbrojenie terenów pod inwestycje, Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, Transport i tabor miejski, Ochrona przeciwpowodziowa, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Dziedzictwo Kulturowe, Bioróżnorodność przyrodnicza, Infrastruktura drogowa, Transport kolejowy, Infrastruktura ochrony zdrowia, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacyjna, Turystyka i rekreacja oraz w ramach aspektu dotyczącego pomocy publicznej Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/84/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 3/83/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły