Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1179/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1177/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1176/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1175/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1174/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-193/18) Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1173/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1172/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1171/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 35/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 33/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw koordynacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 26/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1168/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1167/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1166/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1165/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1164/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1163/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły