Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1559/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki Nr naboru LGD 2/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-272/19) Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1558/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-259/19 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1557/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1556/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1555/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Nowa Muzyka Dawna Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1554/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Przedstawienie teatralne „Strażnicy Galaktyki, tylko że Musical” Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1553/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1552/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1551/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1550/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1549/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1548/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1547/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na dokonanie darowizny aktywa trwałego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1546/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1545/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1544/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1543/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1542/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1541/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1538/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły