Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2018 uchwała Nr 20/923/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18) Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 uchwała Nr 20/922/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18) Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 uchwała Nr 20/921/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz ze stworzeniem/rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18) Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 uchwała Nr 20/920/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 2: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18) Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 28/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/919/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/918/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/917/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/916/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń biurowych oraz garderoby” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/915/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/914/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/913/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyboru oferty wykonawcy i rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/912/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/911/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 uchwała Nr 20/910/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 20/909/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 20/908/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 20/907/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 20/906/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 uchwała Nr 20/905/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły