Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/254/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/253/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/252/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/251/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/249/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-43P/17 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 1/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/27/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/26/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/25/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/24/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/23/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/22/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/21/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla projektu „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/20/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/19/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Turystyka i rekreacja Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/18/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/17/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/16/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących dziedzin: Gospodarka odpadami i Gospodarka wodno-ściekowa Szczegóły