Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/156/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/155/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup i montaż bagażnika do IVECO” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/154/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/153/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/152/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/151/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/150/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/149/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/148/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 71/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie schematu procedur kontroli oraz sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 70/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/147/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą ,,Zakup wyposażenia” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/146/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” przygotowanego przez Departament Cyfryzacji w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/145/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Kujawsko Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/144/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie trwałego zarządu między wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/143/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/142/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/141/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/140/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/139/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły