Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1622/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1621/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1620/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1619/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1618/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1617/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1616/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „KPCEN w Toruniu – remonty (W/N/801/144/Rem.J)” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1615/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 2 do Porozumienia nr RR-V-Z.041.8.2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1614/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1613/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18) Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1612/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1611/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pn. „Paszport Turystyczny 2018”, którego celem jest zwiększenie znajomości zasobów przyrodniczych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1610/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1609/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1608/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1607/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do szacowania szkód łowieckich na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1606/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012-2030 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 uchwała Nr 33/1605/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Bawarczyków w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 56/2018 Szczegóły