Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1401/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-188/18) Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1400/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-193/18) Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1398/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1397/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o sprawowanie nadzorów inwestorskich nad realizacją zadania Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1396/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1395/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1394/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1393/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1392/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego-Ziemskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1391/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na użyczenie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1390/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 uchwała Nr 28/1389/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 42/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania indywidualnych form doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW III W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 47/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 46/2018 Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Świecie Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Brześć Kujawski w drodze darowizny Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTU W DEPARTAMENCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I TRANSPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 45/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW MONITOROWANIA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W WYDZIALE ANALIZ I EWALUACJI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 44/2018 Szczegóły
Akty prawne 25.07.2018 uchwała Nr 28/1388/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły