Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2018 uchwała Nr 2/43/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 68/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych użyczonych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 uchwała Nr 2/42/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/41/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/40/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru laureatów konkursu fotograficznego „Kujawsko-Pomorskie podoba mi się” Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/39/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/36/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Modernizacja dachu gmachu Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/35/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą ,,Zakup multiwyszukiwarki INTEGRO” realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/34/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/33/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/32/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/31/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zawarcie kolejnych umów najmu aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/30/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/29/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/28/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/27/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/26/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/25/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/24/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach następujących dziedzin: Transport i tabor miejski, Gospodarka odpadami, Infrastruktura drogowa, Transport kolejowy, Turystyka i rekreacja oraz w ramach aspektu dotyczącego ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/23/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły