Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/451/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/450/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na wydzierżawienie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/449/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/448/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/447/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/446/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/445/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Byszewskiej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/444/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie o długości 1,272 km w obrębach Kaźmierzewo i Ustronie, gmina Lubanie Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/443/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Batorego na odcinku od ul. Towarowej do ul. Polnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/442/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława obejmująca budowę ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+742 do km 0+947.50 Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/441/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 11/440/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Humaniści na start!” przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 11/439/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnień Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 11/438/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 11/437/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 11/436/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 10/411/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 10/410/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 10/409/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-117/17 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 10/403/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły