Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2018 uchwała Nr 18/824/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/867/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/866/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/865/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/864/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/863/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/862/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/861/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/860/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/859/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/858/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. tanecznym krokiem od wiosny do jesieni Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/857/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/856/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/855/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/854/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/853/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/852/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/851/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/850/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 uchwała Nr 19/849/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z systemem wideomofonów w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu” realizowanego przez Galerię Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły