Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 24/1169/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18) Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 25/1195/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 25/1194/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 25/1193/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 25/1192/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 25/1191/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1190/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1189/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1188/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1187/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1186/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1185/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.06.2018 uchwała Nr 25/1184/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1183/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1182/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Iglastej w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1181/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808C Wielki Głęboczek – Wielkie Leźno na odcinku Wielki Głęboczek – Brzozie wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych 1809C i 1806C Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1180/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osięciny na lata 2018-2033 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1179/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 25/1177/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły