Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1105/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1102/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie propozycji rozdysponowania środków z Rezerwy Wykonania dla Osi priorytetowej 7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) oraz propozycji zwiększenia poziomu dofinansowania dla wybranych projektów Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1099/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1098/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1097/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1096/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1095/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1093/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1092/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1091/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Nakło nad Notecią w drodze darowizny Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1090/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 24/1085/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 24/1084/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 24/1083/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18) Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 24/1082/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1081/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas dla bezpieczeństwa” Szczegóły