Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 08.03.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA-12/2018 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/266/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia XI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/264/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/263/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/262/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Aktywny senior – szczęśliwy senior Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/261/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzinny turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/260/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/259/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/258/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/257/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/254/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w odniesieniu do rozbudowy ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowie ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/253/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 120304C Rypałki Pry. – Rypałki Pry. od km 0+000 do km 0+980 w miejscowości Rypałki Pry. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/252/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol – Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle) Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/251/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Michałowskiej w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/249/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2017 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/248/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-128/17 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/247/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/246/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Szczegóły