Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1006/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1005/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-188/18) Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1004/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18) Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1003/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18) Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1002/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1001/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i rozwoju, schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1000/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/999/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/998/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/997/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr 4/103/18, z dnia 7 lutego 2018 r. Nr 6/161/18, z dnia 07 lutego 2018 r. Nr 6/162/18, z dnia 28 lutego 2018 r. Nr 8/303/18, z dnia 7 marca 2018 r. Nr 9/332/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/377/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/379/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/378/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/380/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/376/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/519/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/520/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/518/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/521/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/516/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/517/18, z dnia 4 kwietnia 2018 r. Nr 13/535/18, z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 14/637/18, z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 14/638/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/667/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/668/18, z dnia 9 maja 2018 r. Nr 18/823/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/758/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/761/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/757/18 oraz z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/760/18 w sprawie ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/996/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 23/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/995/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/994/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/993/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/992/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/991/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-119/17 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/990/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/989/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/988/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/987/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły