Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.03.2018 uchwała Nr 8/272/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 uchwała Nr 8/271/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 uchwała Nr 8/270/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” przygotowanego przez Wydział Cyfryzacji w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/269/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z podmiotami leczniczymi działającymi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/267/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.03.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA-12/2018 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/266/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia XI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/264/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/263/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/262/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Aktywny senior – szczęśliwy senior Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/261/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzinny turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/260/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/259/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/258/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/257/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/254/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w odniesieniu do rozbudowy ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowie ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/253/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 120304C Rypałki Pry. – Rypałki Pry. od km 0+000 do km 0+980 w miejscowości Rypałki Pry. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/252/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol – Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle) Szczegóły