Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2019 uchwała Nr 28/1281/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 uchwała Nr 28/1280/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19) Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 uchwała Nr 28/1279/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19) Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 uchwała Nr 28/1277/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/18) Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 53/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Kapituły Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1276/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1275/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych na Kujawach Zachodnich” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1274/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1273/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1272/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1271/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1270/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zbiory Sztuki oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1269/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1268/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1267/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1266/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1265/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1264/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1263/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1262/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły