Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/547/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/546/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 12/525/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 12/524/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 12/523/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.04.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCHRONY PRZYRODY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 23/2018 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/544/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/543/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 wersja 2.0 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/542/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/541/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/540/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/539/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/538/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/537/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw oraz schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/536/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/535/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-175/18) Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 uchwała Nr 13/534/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia I części (Pakiet A) i VII części (Pakiet G) postępowania prowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 uchwała Nr 13/533/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 uchwała Nr 13/532/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 uchwała Nr 13/531/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2017 roku Szczegóły