Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/498/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/497/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/496/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/495/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/494/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/493/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/491/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/490/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/489/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Przestrzeń dla relacji” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/488/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na wykonywanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/487/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Sportowe wakacje z kcyńskim Orlikiem Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/486/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/485/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/484/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/483/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/482/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/481/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/480/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/479/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/478/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły