Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2018 uchwała Nr 31/1529/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Doposażenie serwera oraz wdrożenie rozwiązania NAS” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 uchwała Nr 31/1528/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakupy wyposażenia dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 uchwała Nr 31/1527/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu” realizowanego przez Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 uchwała Nr 31/1526/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 uchwała Nr 31/1525/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 uchwała Nr 31/1524/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1523/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2018 r. dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1522/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1521/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1520/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1518/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Skuteczna pomoc rodzinie z problemem przemocy” Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1517/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” oraz skierowania go do konsultacji Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1516/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1515/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1514/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1513/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1512/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1511/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 22.08.2018 uchwała Nr 31/1510/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Szczegóły