Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1260/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 28/1259/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Towarowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 27/1258/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 uchwała Nr 27/1257/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1256/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1255/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Nr naboru LGD II/RPO/EFRR/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18) Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1253/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1252/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1251/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1250/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19) Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1249/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1248/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1247/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1246/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1244/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1243/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1242/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1241/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1240/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1239/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu stanowiska w sprawie kluczowych dla rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego zasad przygotowywania programów operacyjnych na lata 2021-2027 Szczegóły