Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/358/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/357/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/356/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/355/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup zestawów rehabilitacyjnych HOLO_SET dla osób słabo widzących” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/354/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/353/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/352/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/351/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/350/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/349/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Szafarnia – Radomin – etap I Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/348/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/347/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/346/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP. 05.01.00-IZ.00-04-157/18) Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/345/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/344/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/343/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/342/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: inwestycje punktowe do obsługi transportu pasażerskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/341/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/340/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 uchwała Nr 9/339/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2018 – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły