Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1249/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2018 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1248/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1247/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1246/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1245/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1243/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie Pakietu B Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1242/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1241/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1240/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 uchwała Nr 25/1239/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1238/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomego składnika majątkowego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1235/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1234/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży, pn. Wakacje nad Bałtykiem Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1233/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1232/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Dariusza Delika na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły