Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1790/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie unieważnienia czynności odrzucenia oferty Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1789/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1788/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1787/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1786/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1785/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1784/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2020 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1783/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1782/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1781/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1780/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1779/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1778/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19) Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1777/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1776/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Zajęcia w Sośnie Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1775/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Włącz życie” Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1774/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1773/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Zakup pomocy naukowych do pracowni kosmetyki i pracowni wizażu” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1772/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia do pięciu pracowni zawodowych” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.10.2019 uchwała Nr 39/1771/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na 2019 rok zadań realizowanych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły