Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/561/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/560/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/559/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/558/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/557/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/556/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-131/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/555/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2018 oraz nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/554/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Trampolina” w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/552/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowi i aktywni w pracy” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/551/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/549/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/548/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/547/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/546/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 12/525/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 12/524/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 12/523/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.04.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OCHRONY PRZYRODY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 23/2018 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 uchwała Nr 13/544/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły